Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal z niej korzystać, będzie to równoznaczne z akceptacją wykorzystywania cookies.
Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień, znajdziesz w naszej POLITYKA PRYWATNOŚCI

X

Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej "Victor"

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady dotyczące korzystania przez Użytkowników z Aplikacji pod nazwą "Victor", w tym zasady dotyczące zakładania Konta i rezygnacji z korzystania z Usług Dostawcy.

§ 2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

Aplikacja                 oznacza aplikację mobilną działającą w systemie Android oraz iOS, możliwą do pobrania przez Użytkownika (za pośrednictwem witryny Google Play lub App Store) na Urządzenie Użytkownika, umożliwiającą korzystanie z funkcjonalności oraz zapoznawanie się z treściami, których zadaniem jest wsparcie Użytkownika w osiągnięciu bądź kontynuowaniu zdrowego trybu życia, w tym w budowaniu i utrzymaniu zdrowych nawyków dobrej kondycji fizycznej (np. funkcjonalność zliczania kroków, statystyki dotyczące liczby kroków, pokonanego dystansu i spalonych kcal, informacje i porady o tematyce prozdrowotnej itp.);

Dane Osobowe    oznaczają dane osobowe w rozumieniu RODO, podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji dla potrzeb korzystania z Usług, tj. w szczególności adres e-mail Użytkownika, jego imię, waga, wzrost, płeć, data urodzenia, jak również dane, pobierane z platformy Google Fit lub Apple Health, takie jak liczba kroków i pokonany dystans;

Dostawca               oznacza podmiot, któremu przysługują prawa do Aplikacji i jednocześnie podmiot, który będzie świadczyć na rzecz Użytkowników Usługi umożliwiające korzystanie z Aplikacji, tj.  firmę Techmedfit Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000791028, o numerze ewidencji podatkowej NIP: 7162826610, Regon: 383639700, e-mail: kontakt@okvictor.com;

Konto                       oznacza konto, które może być założone przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji, zawierające Dane Osobowe Użytkownika;

Polityka Prywatności           oznacza dokument opisujący zasady przetwarzania przez Dostawcę danych pozyskiwanych w związku z funkcjonowaniem Aplikacji, w tym w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, dostępny na stronie www.okvictor.com/prywatnosc;

Regulamin              oznacza niniejszy regulamin;

RODO                       oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Umowa                   oznacza stosunek prawny wiążący Użytkownika z Dostawcą, w ramach którego Dostawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi;

Usługi                       oznaczają usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, umożliwiające korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji i dostępnych w jej ramach funkcjonalności;

Urządzenie             oznacza telefon komórkowy (smartfon), tablet lub inne podobne telekomunikacyjne urządzenie końcowe, na które Użytkownik może pobrać Aplikację dla potrzeb korzystania z Usług;

Użytkownik           oznacza użytkowników Aplikacji, uprawnionych do korzystania z Usług, będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. osobami fizycznymi zawierającymi z Dostawcą Umowę i korzystającymi z Usług Dostawcy dla potrzeb nie związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3. Pobranie Aplikacji; Konto; Umowa

1.   Korzystanie z Aplikacji wymaga jej pobrania ze sklepu Google Play lub App Store, przy czym pobranie i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne.

2.   Dla potrzeb używania Aplikacji niezbędne jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie Aplikacji z danych z platform Google Fit SDK lub Apple HealthKit. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może ona być cofnięta w każdym czasie (poprzez odinstalowanie Aplikacji), jednak połączenie z Google Fit SDK lub Apple HealthKit jest niezbędne w celu poprawnego działania Aplikacji i używania jej funkcjonalności, w tym np. liczenia kroków i tworzenia statystyk.

3.   Dla potrzeb korzystania z Aplikacji nie jest niezbędne zakładanie Konta przez Użytkownika. Założenie Konta pozwala jednakże zapisać Dane Osobowe Użytkownika w bazie Dostawcy i przywrócić je na wypadek, gdyby Użytkownik np. zmienił Urządzenie.

4.   Założenie Konta jest możliwe:

i.                w systemie Android - przy użyciu adresu e-mail Użytkownika oraz wybranego przez niego hasła;

ii.               w systemie iOS - przy użyciu adresu e-mail Użytkownika, wybranego przez niego hasła oraz funkcji Sign Up with Apple.

5.   Potwierdzenie założenia Konta zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Użytkownika. W ten sam sposób Dostawca będzie wysyłać do Użytkownika inne wiadomości związane z korzystaniem z Aplikacji, takie jak przypomnienie hasła, informacje o zmianach w Regulaminie lub Polityce Prywatności, informacje dotyczące statystyk, przypomnień, podsumowań i tym podobne przekazy związane z korzystaniem z Aplikacji.

6.   Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, na adres e-mail Użytkownika mogą być również wysyłane informacje o charakterze marketingowym i newslettery.

7.   Do zawarcia pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika bannera "Instaluj" (lub równoznacznego) w sklepie Google Play lub App Store i akceptacji Regulaminu.

8.   Dla potrzeb korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika Urządzenia z dostępem do sieci Internet i oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

9.   W przypadku podawania Danych Osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym adresu e-mail. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany Danych Osobowych, logując się do swojego Konta.

10. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy i odpowiednio chronić login i hasło do Konta.

11. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika błędnych lub niepełnych danych oraz za skutki posłużenia się loginem i hasłem Użytkownika przez osobę trzecią.

12. Usługi Dostawcy będą świadczone na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony, do momentu usunięcia przez Użytkownika Aplikacji z Urządzenia lub wypowiedzenia Umowy.

13. Rezygnacja z Usług (rozwiązanie Umowy) przez Użytkownika jest możliwa poprzez usunięcie Aplikacji z Urządzenia oraz – w przypadku Użytkowników, którzy dokonali rejestracji - usunięcie Konta (należy usunąć oba powyższe elementy). Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Usług świadczonych przez Dostawcę w każdym czasie, bez jakichkolwiek kosztów.

14. Dostawca ma prawo rozwiązać Umowę z Użytkownikiem obejmującą możliwość skorzystania z Aplikacji z ważnych przyczyn, takich jak naruszanie przez Użytkownika zasad korzystania z Aplikacji.

§ 4. Opłaty

1.   Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.

2.   Również założenie Konta i rezygnacja z Usług nie wiążą się z wnoszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Dostawcy.

3.   W związku z okolicznością, iż korzystanie z Usług wymaga przesyłania danych za pośrednictwem sieci Internet, Użytkownik może być obciążany opłatami za korzystanie z Internetu, zgodnie z umową wiążącą go z podmiotem dostarczającym usługi dostępu do Internetu.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1.     Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Dostawca, tj. Techmedfit Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000791028, o numerze ewidencji podatkowej NIP: 7162826610, Regon: 383639700, e-mail: kontakt@okvictor.com.

2.     Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym ich zbierania, przechowywania i usuwania, jak również prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem przez Dostawcę jego Danych Osobowych, zostały opisane w Polityce Prywatności.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1.   Niezależnie od praw Użytkownika do rezygnacji z Usług w każdym czasie, Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Dostawcą, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy.

2.   Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane na adres e-mail Dostawcy wskazany w Regulaminie.

3.   Oświadczenie o odstąpieniu może mieć następującą treść "Ja, niżej podpisany, Użytkownik Aplikacji "Victor", posługujący się e-mailem kontakt@okvictor.com  niniejszym odstępuję od umowy na korzystanie z powyższej Aplikacji."

4.   Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać wysłane z adresu e-mail, który został podany przez Użytkownika dla potrzeb korzystania z Aplikacji.

§ 7. Odpowiedzialność; reklamacje

1.   Dostawca dołoży należytej staranności, aby Aplikacja działała bez wad.

2.   W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji lub w innym zakresie Usług Dostawcy, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację na adres kontakt@okvictor.com, opisując problem, a Dostawca zobowiązuje się do analizy problemu i – jeśli uwagi Użytkownika będą uzasadnione – do jego wyeliminowania w czasie zależnym od stopnia skomplikowania problemu.

3.   Dostawca będzie zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Użytkownika nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i udzielenia odpowiedzi na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

4.   W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na Urządzeniu.

5.   Dostawca zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Aplikacji, w szczególności w przypadkach jej rozbudowy i instalowania nowych wersji.

6.   Dostawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Aplikacji, w szczególności spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Aplikacji z infrastrukturą techniczną Użytkownika bądź przyczynami leżącymi po stronie dostawców usług telekomunikacyjnych.

7.   Aplikacja działa na Urządzeniach z zainstalowanym systemem Android Lolipop lub nowszy lub iOS 11 lub nowszy, jednak Dostawca nie gwarantuje możliwości korzystania z Aplikacji na każdym Urządzeniu Użytkownika.

8.   Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, w szczególności od ingerowania w oprogramowanie zapewniające funkcjonowanie Aplikacji bądź treści prezentowane w Aplikacji, a także od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9.   Aplikacja jest przeznaczona do celów opisanych w definicji Aplikacji zawartej w § 2 Regulaminu. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek problemy zdrowotne – przed wyznaczeniem sobie celów możliwych do monitorowania w Aplikacji oraz rozpoczęciem ich realizacji - powinien skontaktować się z lekarzem i uzyskać jego poradę. Dostawca nie ma żadnej możliwości (ani uprawnień w tym zakresie), aby weryfikować stan zdrowia lub kondycję fizyczną Użytkownika i nie dokonuje takiej weryfikacji, także nie ponosi również odpowiedzialności za prawidłowość określonych przez Użytkownika celów w Aplikacji bądź za inne podobne okoliczności leżące po stronie Użytkownika.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.     Wszelkie prawa do Aplikacji pozostają przy Dostawcy. Użytkownik będzie uprawniony wyłącznie do korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem, dla celów niekomercyjnych.

2.     Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, jeżeli wynika to z okoliczności prawnych lub technicznych, w tym rozwoju Aplikacji, bądź jeśli z innych względów zmiany takie są uzasadnione.

3.     Dostawca powiadomi Użytkowników o proponowanych zmianach Regulaminu pocztą elektroniczną na adresy Użytkowników podane w procesie Rejestracji nie później niż na 7 dni przed planowanym wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

4.     Zmieniona wersja Regulaminu wiąże Użytkownika w sytuacji, jeśli nie dokonał rezygnacji z Usługi przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

5.     Zmiana Regulaminu może również zostać dokonana poprzez wyrażenie przez Użytkownika zgody na nową wersję Regulaminu, proponowaną przez Dostawcę.

6.     W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług, wykorzystywane będą informacje zapisywane przez serwer na Urządzeniu Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji. W pozostałym zakresie zasady dotyczące plików cookie zostały opisane w Polityce Prywatności.

7.     Spory wynikające z relacji prawnych pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą będą rozpoznawane przez sąd właściwy zgodnie z ogólnymi przepisami obowiązującego prawa bądź - jeśli Strony tak ustalą – przez uzgodniony przez Strony organ powołany do pozasądowego rozpoznawania sporów.

8.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.

9.     Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.