Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal z niej korzystać, będzie to równoznaczne z akceptacją wykorzystywania cookies.
Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień, znajdziesz w naszej POLITYKA PRYWATNOŚCI

X

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych, w szczególności danych osobowych, w związku z funkcjonowaniem aplikacji Victor ('Aplikacja'), której Regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.okvictor.com/regulamin Opisane w Polityce Prywatności zasady będą znajdować zastosowanierównież w związku z funkcjonowaniem strony internetowej powiązanej z Aplikacją ('Strona').
 2. Dostawcą Aplikacji i Strony oraz administratorem danych osobowych ich użytkowników ('Użytkownicy') jest Techmedfit Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000791028, o numerze ewidencji podatkowej NIP: 7162826610, Regon: 383639700 ('Dostawca').
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Dostawcy: kontakt@okvictor.com.
 4. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przez którą rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Dostawca będzie przetwarzać, w tym gromadzić i przechowywać dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (‘RODO’), jak również zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 6. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, natomiast może być ono warunkiem korzystania z Aplikacji bądź pewnych funkcji dostępnych w Aplikacji lub na Stronie.

II.              Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu, w tym również dane osobowe, są pozyskiwane w następujący sposób:

o    poprzez dobrowolnie wprowadzane przez Użytkowników dane;

o    z innych platform, z którymi współpracuje Aplikacja, w szczególności Google Fit SDK lub Apple HealthKit;

o    z urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Aplikacji (np. informacje z żyroskopu);

o    poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 1. Dostawca gromadzi dane osobowe w trakcie zakładania przez Użytkownika konta w Aplikacji, jak również w trakcie korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji lub Strony. W szczególności, dane osobowe mogą być gromadzone podczas wprowadzania przez Użytkownika do Aplikacji danych dotyczących np. pewnych aspektów określających Użytkownika (m.in. waga, wzrost itd.), jego samopoczucia bądź aspektów dotyczących sprawności fizycznej Użytkownika lub jego aktywności. Takie dane mogą być również zbierane lub tworzone w wyniku funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji (np. obliczenie przez Aplikację wskaźników na podstawie podanych przez Użytkownika danych).
 2. Dostawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujący sposób i w następujących celach:
 • dla potrzeb udostępnienia Użytkownikowi funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji lub Strony,
 • dla potrzeb marketingowych, w tym promowania produktów i usług Dostawcy lub - jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę - również podmiotów współpracujących z Dostawcą;
 • dla potrzeb informowania Użytkowników, w tym wysyłki mailingów, np. informujących o nadchodzących lub trwających akcjach organizowanych przez Dostawcę, w tym wspólnie z jego partnerami biznesowymi;
 • dla potrzeb tworzenia zagregowanych raportów dla partnerów biznesowych (np. profile demograficzne), przy czym w takich sytuacjach dane będą udostępniane partnerowi w sposób w pełni zanonimizowany, tj. utracą walor danych osobowych z uwagi na brak możliwości ich powiązania z konkretną osobą fizyczną;
 • dla potrzeb wysyłki newslettera, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie;
 • jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na gromadzenie danych o jego lokalizacji, w szczególności dla potrzeb marketingowych (w takim przypadku dane lokalizacyjne mogą być zbierane w sposób dostępny w ramach istniejących technologii, np. za pośrednictwem operatora sieci komórkowej, przy wykorzystaniu sygnałów Bluetooth, w oparciu o lokalizację punktu dostępu WiFi, przy użyciu technologii GPS, Galileo oraz Glonass);
 • gdy w związku z korzystaniem z Aplikacji Użytkownik kontaktuje się z Dostawcą;
 • w wyniku pozyskania danych od podmiotów zewnętrznych lub z publicznie dostępnych źródeł, w tym z oprogramowania współpracującego z Aplikacją, w szczególności z aplikacji z nią zintegrowanych oraz platform Apple HealthKit lub Google Fit SDK;
 • w wyniku korzystania przez Użytkownika z plików cookie;
 • podczas korzystania z ewentualnych innych usług lub ofert dostępnych w związku z Aplikacją lub Stroną;
 • w przypadkach, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, dla potrzeb wynikających z takich przepisów,

tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c) lub f) RODO.

4.     Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO, dla którego Dostawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jest w szczególności marketing usług świadczonych przez Dostawcę, tworzenie statystyk lub kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z oferowanymi usługami.

5.     Dla celów, o których mowa powyżej, Dostawca może również profilować dane osobowe Użytkownika, w tym w szczególności dla potrzeb wyświetlenia Użytkownikowi reklamy bądź treści dostosowanej do przewidywanych preferencji Użytkownika, ustalonych w oparciu o pozyskane dane osobowe, w tym w szczególności udostępnienia spersonalizowanej rekomendacji bądź podpowiedzi, których realizacja może pomóc Użytkownikowi budować zdrowe nawyki. Rekomendacje lub inne podobne treści będą bazować na modelach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, które będą zasilane danymi osobowymi o Użytkownikach.  Dane mogą również być wykorzystywane i profilowane dla potrzeb kierowania do Użytkowników personalizowanych przekazów od partnerów biznesowych. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów, o których mowa powyżej.

6.     Dla potrzeb analityki Aplikacji Dostawca będzie korzystać z Google Firebase.

7.     Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być dostawcy aplikacji współpracujących z Aplikacją, w tym Amazon Web Services (Amazon Web Services Inc z siedzibą w Stanach Zdjednoczonych Ameryki Północnej), Google (Google Inc z siedzibą w Stanach Zdjednoczonych Ameryki Północnej) lub Apple (Apple Inc z siedzibą w Stanach Zdjednoczonych Ameryki Północnej). Przetwarzanie danych osobowych może być powierzane podmiotom, które są zaangażowane przez Dostawcę dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, w szczególności firmom świadczącym usługi informatyczne, usługi utrzymania itp.

8.     Dostawca nie przewiduje w żadnym przypadku przekazywania imienia i nazwiska Użytkownika, jak również jego adresu e-mail, jakiemukolwiek partnerowi biznesowemu. Takie podmioty mogą uzyskiwać wyłącznie dane statystyczne o Użytkownikach, nie stanowiące danych osobowych, tj. dane zanonimizowane bądź w innej podobnej formie, umożliwiającej ich powiązanie z konkretną osobą fizyczną. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, Dostawca może natomiast przekazywać takiemu Użytkownikowi oferty lub informacje handlowe i promocyjne partnerów biznesowych Dostawcy, umożliwiające Użytkownikowi skontaktowanie się z takim podmiotem, zapisanie się do newslettera partnera biznesowego Dostawcy, pozostawienie prośby o kontakt z Użytkownikiem itp.

9.     Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji, będą przechowywane przez Dostawcę przez okres korzystania z Aplikacji oraz nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od ostatniego uruchomienia Aplikacji, z zastrzeżeniem, iż dane osobowe będą usuwane niezwłocznie po otrzymaniu od Użytkownika takiego żądania, jak również niezwłocznie po usunięciu przez Użytkownika konta w Aplikacji.

10.   W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, Dostawca będzie je przetwarzać nie dłużej niż do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Użytkownika bądź cofnięcia zgody przez Użytkownika, jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody.

11.  Dostawca będzie przetwarzać wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych Użytkowników: imię lub nick, adres e-mail, dane o lokalizacji Użytkownika, dane dotyczące nawyków lub aktywności Użytkownika, np. tempo chodzenia, liczba kroków, dane dotyczące aktywności fizycznych, jak również pewne dane dotyczące stanu zdrowia Użytkownika, takie jak tętno. Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia mogą być przetwarzane wyłącznie w oparciu o zgodę Użytkownika i będą usuwane niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

12.  Dostawca może przekazywać dane osobowe Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach Dostawca zagwarantuje, że podobny poziom ochrony danych w państwie trzecim będzie zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z poniższych zabezpieczeń:

i.                przekazanie danych osobowych będzie odbywać się do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;

ii.              Dostawca będzie wykorzystywać odpowiednie standardowe klauzule umowne.

W ramach realizacji praw Użytkowników Dostawca zapewni również możliwość uzyskania kopii odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe w przypadku transferu do państw trzecich.

III.            Uprawnienia Użytkownika

1.     Oprócz pozostałych uprawnień, o których była mowa w części II Polityki Prywatności, Użytkownik ma prawo do żądania od Dostawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2.     W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik będzie miał prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.     W sprawach danych osobowych można kontaktować się z Dostawcą poprzez email kontakt@okvictor.com .

IV.            Istotne techniki marketingowe

 1. Dostawca stosuje analizę statystyczną ruchu na Stronie i Aplikacji, poprzez Google Analytics, Google Optimize, Google Tag Manager (Google Inc. z siedzibą w USA). Dostawca nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Dostawca stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Dostawcy do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Dostawca korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Aplikacji lub Strony. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Dostawca nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Dostawca korzysta z usługi Hotjar badającej zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na Stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on, jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności, nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz dane osobowe.
 5. Dostawca stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Aplikacji i Strony w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać maila do Użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Dostawcy.
 6. Dla potrzeb budowy Strony Dostawca wykorzystuje narzędzie Webflow.

7.     W Aplikacji mogą być wyświetlane reklamy, w szczególności Google Adsense i sieci afiliacji.

V.              Informacja o plikach cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dostawca.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

o   realizacji celów określonych w części IV Polityki Prywatności (Istotne techniki marketingowe).

 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Strony.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Dostawcą podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 5. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Dostawca zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z danej funkcjonalności w ramach Strony.
 6. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową, z której korzysta Użytkownik i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: